iied
iied

Publications

Browse themes
About publications

Information for X00080

Restrukturyzacja Sektora Mleczarskiego w Polsce. Przyczyny i Skutki

Roczniki Nauk Rolniczych, Seri G, T. 94, z. 1, 2007

W artykule przedstawiono proces restrukturyzacji sektora mleczarskiego w Polsce. Na podstawie danych statystycznych oraz badañ jakoœciowych przeanalizowano najwa¿niejsze zmiany, które nast¹pi³y w poszczególnych segmentach tego sektora. Szczególnie dynamiczny proces charakteryzowa³ segment produkcji i przetwórstwa mleka. Obok zmian w strukturze, jakoœci oraz marketingu mleka i produktów mleczarskich, przeobra¿eniu uleg³o tak¿e otoczenie instytucjonalne, w którym dzia³aj¹ rolnicy oraz
mleczarnie. Dostosowania w gospodarstwach rolnych by³y stymulowane w znacznym stopniu przez przetwórców, których dostosowania wynika³y z kolei z procesu integracji z Uni¹ Europejsk¹, a wœród nich nale¿y wskazaæ przede wszystkim wzrost wymagañ jakoœciowych oraz koniecznoœæ dzia³ania na rynku krajowym i eksportowym. Dodatkowo, wprowadzony system kwotowania produkcji mleka jest, zdaniem autorów, jednym z najwa¿niejszych czynników determinuj¹cych tempo i zakres przysz³ej restrukturyzacji.

This publication forms part of the Regoverning Markets project.

Offsite Links

Link to other web page:

Publication information

Download and Sharing

Share with your network:

Project information

The Regoverning Markets project focused on the modernisation of agrifood markets in emerging economies, and implications for small-scale producers. The goal was to secure more equitable producer and trade benefits in response to those changes. It was a multi-partner collaborative research programme made up of a consortium of some 20 research organisations and funding agencies.

More at www.iied.org:
Regoverning Markets

We use cookies to help improve this website. Clicking any link on this site will be taken as your consent to this.